Teikėjų, paslaugų ir išteklių registravimas EOSC*

EOSC yra atviras visiems mokslams ir kviečia prisijungti visus paslaugų teikėjus, kurie nori skleisti informaciją apie savo atviruosius mokslinius išteklius, taip sukurdami turtingesnę mokslinių tyrimų aplinką.

EOSC siekia tapti Europos virtualiąja aplinka, kurioje visi mokslininkai galės saugoti, tvarkyti, analizuoti ir pakartotinai naudoti duomenis mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo tikslais. EOSC ketina apjungti nesujungiant arba federalizuoti (angl. federate) esamas mokslinių duomenų infrastruktūras ir skaitmenines duomenų naudojimo infrastruktūras, kurios šiuo metu egzistuoja atskirose disciplinose bei ES valstybėse narėse. Įgyvendinus šiuos tikslus turėtų tapti lengviau ir efektyviau naudotis sukurtais moksliniais duomenimis bei kitais mokslinio proceso rezultatais.

Užregistruodamos savo išteklius EOSC, akademinės institucijos tampa tarpusavyje susijusios mokslinės ekosistemos dalimi, per kurią tuos išteklius galima pasiekti naudojant vieningą autentifikavimo ir autorizavimo infrastruktūrą (AAI). Be to, tuos išteklius galės nesudėtingai rasti ir panaudoti ir kiti (neakademiniai) vartotojai.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/benefits-becoming-provider

Kodėl naudinga tapti EOSC paslaugų teikėju?*

Registruodami paslaugas ir išteklius EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje jūs galite:

 • Reklamuoti paslaugas ir išteklius per EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę, kad juos atrastų ir sau pritaikytų platesnės vartotojų grupės nei tik tradiciniai vartotojai.
 • Rinkti ir stebėti informaciją apie prieigos užklausas ir vartotojų atsiliepimus.
 • Pasinaudoti nemokama internetine platforma, kurioje galima tvarkyti paslaugų užklausas, bendrauti su vartotojais ir teikti jiems pagalbą bei tartis dėl tinkamiausių paslaugų teikimo sąlygų.
 • Efektyvinti savo paslaugų ir išteklių naudojimą susiejant juos su panašiomis paslaugomis ar produktais per EOSC Sąveikumo sistemą (angl. Interoperability Framework).
 • Suteikti galimybę savo paslaugų ir išteklių vartotojams autentifikuotis naudojant savo jau egzistuojančius prisijungimo duomenis ir taip pasiekti paslaugas bei išteklius.
 • Prisidėti prie EOSC paslaugų teikimo politikos formavimo.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/benefits-becoming-provider

EOSC dalyvavimo taisyklės*

EOSC pagrindinis tikslas – suteikti mokslininkams prieigą prie kuo įvairesnių aukštos kokybės, sąveikių mokslinių tyrimų paslaugų, įrankių ir duomenų, kurie sudarytų sąlygas didinti produktyvumą ir atlikti aukščiausios kokybės tyrimus. Buvo sukurtos EOSC dalyvavimo taisyklės, kuriose suformuluotos bendrosios gairės, kaip pasiekti šių tikslų. Sukurtosios taisyklės yra paprastos, trumpos ir mažai detalizuotos, tačiau kartu atitinka savo esminį tikslą – apibrėžti EOSC paslaugomis besinaudojančių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę. Taisyklės pagrįstos idėja, kad kokybei užtikrinti būtinas skaidrumas ir siektinas įmanomai mažas reguliavimas. Taisyklių laikymasis stiprina pasitikėjimą EOSC ir jo ištekliais. Taisyklės galioja visiems EOSC dalyviams (fiziniams ir juridiniams asmenims sąveikaujantiems su EOSC ištekliais). Jos taikomos ne tik duomenims ir paslaugoms, bet ir, pavyzdžiui, publikacijoms, programinei įrangai, įrankiams, mokymams ir konsultacijoms, t. y. visiems ištekliams, kurie yra teikiami arba pasiekiami per EOSC. Identifikuotos 8 taisyklės:

 • EOSC remiasi atvirumo principu
 • EOSC ištekliai (ištekliai, užregistruoti / randami per EOSC portalą) atitinka FAIR (angl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) principus
 • EOSC paslaugos atitinka EOSC architektūros ir sąveikumo gaires
 • EOSC remiasi etiškos elgesenos ir tyrimų sąžiningumo principais
 • EOSC vartotojų (dalyvių, besinaudojančių EOSC ištekliais) nusiteikimas prisidėti prie EOSC
 • EOSC vartotojai laikosi taisyklių ir sąlygų, susijusių su jų naudojamais ištekliais
 • EOSC vartotojai tinkamai cituoja išteklius (įvairius skaitmeninius objektus ar procesus, pvz., duomenis ir metaduomenis, publikacijas, programinę įrangą, paslaugas ar mokymų medžiagą), kuriuos naudoja savo darbuose
 • Dalyvavimą EOSC reguliuoja galiojanti politika ir teisės aktai

Laikui bėgant ir įgyvendinant su EOSC plėtra susijusius projektus („EOSC Future“, „EOSC Hub“, „EOSC Enhance“, „OpenAIRE“) bendrosios EOSC dalyvavimo taisyklių gairės buvo sukonkretintos į 5 kriterijus, kurie taikomi teikėjams (dalyviams, siūlantiems EOSC išteklius):

 • Teisinė atsakomybė
  Teikėjas yra teisiškai atsakingas už paslaugos veikimą arba tyrimų išteklių teikimą. Teikėjas arba pats turi būti juridinis asmuo, arba turi nurodyti juridinį asmenį, kurio dalimi yra arba su kuriuo yra susijęs, ir kuris prisiims teisinę atsakomybę už išteklių įtraukimą į EOSC. Jei jūsų organizacija pati nėra juridinis asmuo, jūsų nurodytas (atskiras) juridinis asmuo bus laikomas „juridiniu asmeniu šeimininku“ (angl. hosting legal entity), kuris pats pirmiausia turi būti įtrauktas į EOSC kaip atskiras EOSC teikėjas, o po to jūsų organizacija jau galės pati tapti EOSC teikėja ir įtraukti savo paslaugas bei išteklius.
  Federalizuotiems arba bendrai teikiamiems ištekliams jų įtraukimą turi atlikti koordinuojantis arba pagrindinis teikėjas (t. y. koordinuojantis arba pagrindinis teikėjas turi būti nurodytas išteklių profilyje kaip „Ištekliaus organizacija“). Kiti teikėjai taip pat turi būti registruoti kaip EOSC išteklių tiekėjai ir turėtų būti papildomai įtraukti kaip pagalbiniai arba papildomi teikėjai (t. y. kiti teikėjai turi būti nurodyti išteklių profilyje kaip „Ištekliaus teikėjai“).
 • Tikslingos paslaugos
  Paslaugų ir mokslinių tyrimų produktų adresavimas EOSC vartotojams arba paslaugų integravimas į EOSC Branduolį. Jūsų tikslas turėtų būti įtraukti į EOSC Mainų sistemą išteklius, kurie yra skirti EOSC ir EOSC bendruomenėms, arba yra sukurti remiantis arba išnaudojant EOSC galimybes, siekiant aptarnauti kitą bendruomenę, nepriklausančią EOSC.
 • Paslaugų teikimas
  Įsipareigojimas paslaugas teikti efektyviai. Turite užtikrinti, kad jūsų ir jūsų bendradarbių siūlomi ištekliai bus efektyviai teikiami.
 • Tikslios informacijos anglų kalba teikimas ir nuolatinis atnaujinimas
  Įsipareigojimas teikti tikslią informaciją anglų kalba ir nuolat ją atnaujinti. Turite kuo detaliau apibūdinti savo organizaciją ir savo išteklius anglų kalba, naudodami tam skirtas formas ir sąsajas, ir nuolat atnaujinti šią informaciją, ypač kontaktus ir žiniatinklio nuorodas (URL). Taip pat pašalinti paslaugas, kurios nebeveikia arba neprieinamos.
 • Paslaugų EOSC vartotojams teikimas bent jau anglų kalba
  Gebėjimas teikti paslaugas EOSC vartotojams bent jau anglų kalba. Jūsų organizacijos paslaugų sąsajos, dokumentacija, instrukcijos, techninė pagalba, pagalba vartotojams ir pan. turi būti palaikomos bent jau anglų kalba.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/how-become-eosc-provider/how-become-eosc-provider-a-general-overview ir https://data.europa.eu/doi/10.2777/30541

EOSC architektūra

EOSC Išteklių teikėjai (angl. EOSC Resource Providers) teikia įvairių rūšių išteklius – paslaugas, duomenų šaltinius ir tyrimų rezultatus, tokius kaip duomenys, publikacijos, programinė įranga ir pan. EOSC Išteklių teikėjai yra EOSC Mainų sistemos (angl. EOSC Exchange) dalis, pavaizduota mėlynoje žemiau pateiktos architektūros schemos dalyje.

EOSC architektūrą sudaro keturios pagrindinės dalys:

 • EOSC Mainų sistema (mėlynoji dalis) apima paslaugas ir duomenų šaltinius, įtrauktus į EOSC iš mokslinių tyrimų infrastruktūrų, klasterių ir projektų, kurie tarnauja vienai ar kelioms mokslinių tyrimų bendruomenėms, taip pat plačiajai visuomenei ir privačiajam sektoriui.
 • EOSC Branduolys (žalioji dalis, angl. EOSC Core) apima paslaugas ir infrastruktūrą, reikalingas EOSC veikimo ir koordinavimo funkcijų užtikrinimui.
 • EOSC Sąveikumo sistema (pilkoji dalis, angl. EOSC Interoperability Framework) skirtas apibrėžti standartus ir gaires, kuriuos gali ir turi atitikti kiekviena paslauga, siekiant padidinti vartotojų galimybes apjungti paslaugas į dar galingesnius ir naudingesnius sprendimus.
 • EOSC Paramos veiklos (oranžinė dalis, angl. EOSC Support Activities) papildo kitas paslaugas ir apima tokias paslaugas kaip mokymai ar Skaitmeninių inovacijų centras (angl. Digital Innovation Hub).
Žemiau pateikta architektūros schema vaizduoja šias keturias dalis.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/how-become-eosc-provider/how-become-eosc-provider-a-general-overview

Teikėjų, paslaugų ir išteklių įtraukimo procesas*

EOSC įtraukimo procesas (angl. EOSC Onboarding Process) buvo sukurtas siekiant užtikrinti, kad ištekliai, teikiami per EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę, užtikrintų tokį kokybės ir sąveikumo lygį, kad jie būtų vertingi mokslininkams. Šį procesą įgyvendina EOSC portalo įtraukimo komanda (EPOT).

Yra du skirtingi keliai, kaip įtraukti išteklius į EOSC katalogą:

 1. Pavienių teikėjų (apatinis kelias žemiau pateiktoje schemoje), kurie registruoja ir įtraukia paslaugas, duomenų šaltinius, mokslo produktus ir (arba) mokymo išteklius.
 2. Katalogo savininko atstovo“ (angl. Catalogue Owner Representative) (viršutinis kelias žemiau pateiktoje schemoje), kuris įtraukia platesnį katalogą (t. y. išteklių rinkinį). Patvirtinus tokį katalogą, katalogo savininko atstovas gali įtraukti kitus teikėjus ir paslaugas, duomenų šaltinius, mokslo produktus ir mokymo išteklius, naudodamasis atskiram išteklių tipui tinkamu API.

Kas gali įtraukti teikėjus ir išteklius?

Įtraukimą turėtų įgyvendinti teikėjo paskirtas atstovas, vadinamas „Teikėjo atstovu“ (angl. Provider’s Representative), kuris yra įgaliotas pateikti teisingą informaciją apie teikėją ir įtraukiamus išteklius. Įtraukimo proceso metu teikėjo atstovas turi pateikti techninio ir administruojančio atstovo kontaktinius duomenis. Dauguma teikėjų atstovų nurodo save kaip teikėjo techninį atstovą ir nurodo ką nors iš teikėjo organizacijos vadovaujančių/administruojančių asmenų kaip administracinį atstovą. Teikėjo atstovas jungiasi prie EOSC paslaugų teikėjų švieslentės (angl. EOSC Service Providers Dashboard) arba EOSC mokslo produktų teikėjų švieslentės (angl. EOSC Research Product Providers Dashboard) naudodamas prisijungimo duomenis, kurie suderinami su EOSC federalizuota autentifikavimo ir autorizacijos infrastruktūra (AAI). Jungiantis pirmą kartą reikia patvirtinti savo statusą (žr. žemiau).

Kas yra EOSC paslaugų teikėjų švieslentė?

EOSC paslaugų teikėjų švieslentė yra internetinė sąsaja, kuri yra EOSC išteklių katalogo dalis, leidžianti teikėjams užsiregistruoti EOSC. Užsiregistravę jie gali įtraukti į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę savo paslaugas, duomenų šaltinius ir katalogus, peržiūrėti užregistruotų išteklių sąrašą ir atlikti tokius veiksmus kaip prieigos prie išteklių aktyvavimas (deaktyvavimas) ar peržiūrėti vartotojų statistiką.

Kas yra EOSC mokslo produktų teikėjų švieslentė?

EOSC mokslo produktų teikėjų švieslentė yra internetinė sąsaja, per kurią teikiamos mokslo produktų (atskirų EOSC duomenų šaltinių) įtraukimo į EOSC užklausos. Ji padeda teikėjams įtraukimo proceso metu nurodydama būtinus žingsnius ir paslaugų būsenas tam, kad sėkmingai būtų užbaigtas validavimo ir įtraukimo procesas.

Kokia informacija reikalinga apie teikėjus ir jų išteklius?

EOSC įtraukimo procesas reikalauja, kad teikėjai pateiktų informaciją apie save ir savo išteklius, kuriuos nori įtraukti į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę. Konkreti reikalaujama informacija nurodoma skirtinguose „EOSC profiliuose“, kurie yra metaduomenų standartai, apibūdinantys teikėjus ir įvairių rūšių išteklius, palaikomus EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje. Šiuo metu tai apima paslaugas, paslaugų katalogus, duomenų šaltinius, mokslo produktus duomenų šaltiniuose (publikacijas, tyrimų duomenis, tyrimų programinę įrangą) ir mokymo išteklius. Esami ir nauji teikėjai raginami iš anksto pasiruošti atitinkamuose dokumentuose nurodytą informaciją prieš faktiškai pateikiant ją per EOSC įtraukimo procesą.

Visų EOSC profilių specifikacijas ir reikalingą informaciją rasite čia. Be to, norėdami suprasti skirtumus tarp skirtingų EOSC išteklių rūšių, skaitykite informaciją pateiktą čia.

Kaip pateikti informaciją registruojant EOSC teikėjus ir išteklius?

Surinkę reikiamą informaciją, EOSC teikėjai gali eiti dviem keliais, norėdami pateikti įtraukimui į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę reikalingą informaciją:

 • Pasinaudoti EOSC paslaugų teikėjų švieslente
 • Pasinaudoti EOSC API sąsaja

Svarbus aspektas, kad API leidžia informaciją apie kelis įrašus (pvz., EOSC išteklius) pateikti arba atnaujinti tuo pačiu metu, o EOSC paslaugų teikėjų švieslentėje įrašai pateikiami arba atnaujinami po vieną. Norėdamas pasinaudoti API, teikėjo atstovas turi susigeneruoti API prieigos raktą per EOSC paslaugų teikėjų švieslentės autorizavimo ir autentifikavimo infrastruktūrą (AAI). (Daugiau informacijos apie EOSC API sąsają rasite čia: https://providers.eosc-portal.eu/developers).

EOSC teikėjų ir įvairių tipų EOSC išteklių įtraukimo kriterijai

Kriterijai, kuriuos EOSC portalo įtraukimo komanda (EPOT) taiko kokybės ir sąveikumo lygmeniui įvertinti, vadinami „Įtraukimo į EOSC kriterijais“. Skirtingi įtraukimo kriterijai taikomi skirtingiems EOSC profiliams:

 • EOSC Mainų sistemos teikėjo įtraukimo kriterijai. Taikomi, kai naujas teikėjas užpildo registracijos formą tapti EOSC teikėju. Teikėjo įtraukimo kriterijai pateikiami šio puslapio viršuje.
 • EOSC Mainų sistemos ištekliaus įtraukimo kriterijai. Taikomi, kai registruotas EOSC teikėjas užpildo savo pirmo EOSC ištekliaus registracijos formą. Taip pat kai EPOT audituoja esamus EOSC katalogo ir EOSC rinkos aikštės išteklius. Tai yra bendrieji kriterijai, taikomi visiems išteklių tipams. Daugiau informacijos rasite šiame dokumente.
 • EOSC Mainų sistemos katalogo įtraukimo kriterijai. Taikomi, kai registruotas EOSC teikėjas užpildo naujo katalogo įtraukimo į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę registracijos formą. Taip pat kai EPOT atlieka išorinių katalogų, registruotų EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje, auditą. Šie įtraukimo kriterijai taikomi kartu su bendraisiais EOSC Mainų sistemos išteklių įtraukimo kriterijais.
 • EOSC Mainų sistemos duomenų šaltinio įtraukimo kriterijai. Taikomi, kai registruotas EOSC teikėjas užpildo naujo duomenų šaltinio įtraukimo į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę registracijos formą. Taip pat kai EPOT atlieka duomenų šaltinių, registruotų EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje, auditą. Šie įtraukimo kriterijai taikomi kartu su bendraisiais EOSC Mainų sistemos išteklių įtraukimo kriterijais.
 • EOSC Mainų sistemos mokslo produkto įtraukimo kriterijai. Taikomi, kai registruotas EOSC teikėjas užpildo naujo mokslo produkto įtraukimo į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę registracijos formą. Taip pat kai EPOT atlieka mokslo produktų, registruotų EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje, auditą. Šie įtraukimo kriterijai taikomi kartu su bendraisiais EOSC Mainų sistemos išteklių įtraukimo kriterijais.
 • EOSC Mainų sistemos mokymo ištekliaus įtraukimo kriterijai. Taikomi, kai registruotas EOSC teikėjas užpildo naujo mokymo ištekliaus įtraukimo į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę registracijos formą. Taip pat kai EPOT atlieka mokymo išteklių, registruotų EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje, auditą. Šie įtraukimo kriterijai taikomi kartu su bendraisiais EOSC Mainų sistemos išteklių įtraukimo kriterijais.

EPOT peržiūri registracijos metu pateiktą informaciją ir pritaiko atitinkamus įtraukimo kriterijus. EPOT gali susisiekti su teikėjo atstovu, jei reikia papildomos informacijos arba paaiškinimų.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/how-become-eosc-provider/how-become-eosc-provider-a-general-overview

EOSC profiliai*

EOSC profiliai yra metaduomenų schemos, skirtos nuosekliai dokumentuoti EOSC teikėjus ir išteklius, siekiant kuo tiksliau juos aprašyti ir padaryti lengvai randamais EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje. 4.0 teikėjų ir išteklių profilių versija buvo publikuota 2022 m. birželio mėn. 2022 m. spalio mėn. publikuoti dar trys nauji EOSC profilių tipai, skirti katalogams, duomenų šaltiniams ir mokslo produktams.

Teikėjų profiliai

Teikėjai yra organizacijos, atsakingos už bet kokių išteklių „teikimą“ EOSC. Teikėjo profilyje pateikiami duomenys, kurie būtini kiekvienam teikėjui apibūdinti. Detalesnė informacija pateikiama čia.

Išteklių profiliai

Išteklių profiliuose aprašomos įvairios tyrimų paslaugos, įskaitant skaičiavimų paslaugas, talpyklų paslaugas ar taikomųjų programų (pvz., analitikos) paslaugas. Svarbus aspektas, kad (nuo 2022 m. spalio mėn.) sąvoka „išteklius“ vartojamas dviejuose kontekstuose:

 • Bendrajame, kai kalbama apie tyrimų IT paslaugas, tokių paslaugų katalogus, mokslo produktus ir išteklius, mokslo produktų kolekcijas (vadinamus duomenų šaltiniais) ir kitų rūšių išteklius, kurie yra svarbūs EOSC, bet dar nėra oficialiai apibrėžti profiliuose.
 • Specifiniame, kai kalbama tik apie tyrimų IT paslaugas.

Siekiant sumažinti šią painiavą, svarstoma, kad iki 2023 m. kovo mėn. „Išteklių profilis“ bus pervadintas į „Paslaugų profilį“. Iki tol išteklių profilis turėtų būti naudojamas tik dokumentuojant tyrimų IT paslaugas, pvz., skaičiavimų, talpyklų ir programinės įrangos. Detalesnė informacija pateikiama čia.

Katalogų profiliai

Katalogų profiliai leidžia susieti kitų bendruomenių išteklių katalogus su EOSC katalogu ir EOSC rinkos aikšte. Pridėjus katalogus prie EOSC, EOSC vartotojai gali rasti ir pasinaudoti ištekliais, kuriuos siūlo kitos mokslinių tyrimų infrastruktūros dalyvaujančios EOSC. Detalesnė informacija pateikiama čia.

Mokslo produktų profiliai

Mokslo produktai apima publikacijas, tyrimų duomenis ir tyrimų programinę įrangą, sukurtą vykdant mokslinę veiklą. Detalesnė informacija pateikiama čia.

Duomenų šaltinių profiliai

Duomenų šaltiniai yra specialiosios paslaugos, kuriose talpinamos ir suteikiama prieiga prie mokslo produktų kolekcijų (pvz., duomenų talpyklos, teminės talpyklos, mokslinių duomenų bazės, agregatoriai). Detalesnė informacija pateikiama čia.

Mokymo išteklių profiliai

EOSC mokymo ištekliai yra bet kokie ištekliai, įskaitant spausdintą ir nespausdintą medžiagą bei internetinius ar atviros prieigos išteklius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie mokymo ir mokymosi. Kaip mokymų medžiaga suprantami visi mokymosi ištekliai naudojami mokymų aplinkoje, mokymų veiklai, kuri yra mokymų plano dalis, ir kurioje dalyvauja dėstytojai, pagalbininkai bei studentai. Detalesnė informacija pateikiama čia.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/what-are-eosc-profiles

EOSC išteklių tipai*

Kas yra EOSC ištekliai?

Išteklius“ yra bendras terminas, apimantis ir paslaugas, ir duomenis, taip pat kitus naudingus dalykus, pvz., duomenų rinkinius ir mokymų medžiagą. EOSC katalogas ir EOSC rinkos aikštė yra priemonės ir sąsajos užtikrinančios dalijimąsi, radimą ir prieigą prie EOSC išteklių, kuriuos teikia EOSC teikėjai, iš skirtingų el. infrastruktūrų, tyrimų organizacijų, EOSC iniciatyvų ir Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų strategijos forumo (ESFRI) dalykinių klasterių. EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje talpinami įvairūs EOSC ištekliai (pvz., skaičiavimų, talpyklų, failų mainų, analitikos).

2022 m. spalio mėn. EOSC katalogas ir EOSC rinkos aikštė buvo papildyta šiais objektais (šalia teikėjų ir išteklių):

 • Mokslo produktai, pvz., publikacijos, tyrimų duomenys, tyrimų programinė įranga ir kiti produktai.
 • Duomenų šaltiniai, įskaitant talpyklas, duomenų archyvus, programinės įrangos talpyklas, bibliotekas, suteikiančius galimybes pasiekti mokslo produktus.
 • Katalogai, leidžiantys susieti išorinius katalogus su EOSC katalogu ir EOSC rinkos aikšte, taip sudarant sąlygas juose talpinamas paslaugas ir duomenis rasti ir pasiekti per EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę.
 • Mokymo ištekliai, įskaitant veiklos planus, vertinimus, kursų ar pamokų planus, mokymo programų gaires, internetinius kursus, tiesioginio mokymosi išteklius, įrašytas pamokas, kursus ir internetinius seminarus, pagalbinius dokumentus, vadovėlius, padalinių planus ar panašius išteklius.

Žemiau esančioje schemoje pavaizduotas EOSC informacinis modelis.

Kada registruoti „Katalogą“, o kada – „Duomenų šaltinį“, skirtumas tarp „Ištekliaus“ ir „Mokslo produkto“

EOSC sudaro galimybes dalintis, rasti ir pasiekti EOSC išteklius, kuriuos teikia EOSC teikėjai, įvairiose mokslinių tyrimų infrastruktūrose, klasteriuose, nacionalinėse infrastruktūrose ir kitur. Šiuo metu EOSC kuruoja penkių tipų išteklius: paslaugas (pvz., skaičiavimų, talpinimo, mokslinės komunikacijos, temines ir pan.), paslaugų katalogus (pvz., bendruomenių ar nacionalinius katalogus), duomenų šaltinius (pvz., talpyklas, duomenų archyvus, programinės įrangos talpyklas, bibliotekų archyvus, leidėjus ir kt.), mokslo produktus (pvz., publikacijas, tyrimų duomenis, tyrimų programinę įrangą, kitus produktus), patalpintus ir prieinamus per duomenų šaltinius, ir mokymo išteklius (pvz., veiklos planus, vertinimus, kursų ar pamokų planus ir pan.).

Šiuo metu EOSC terminas „išteklius“ vartojamas dviem būdais:

 • Apibendrintai, kai kalbama apie visus galimus tyrimų paslaugų tipus, išteklius ir jų rinkinius, kurie gali būti įtraukti į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę.
 • Specifiškai, kai kalbama apie „paslaugas“, kurios priima pradinę informaciją (duomenis), atlieka apdorojimą ir sugeneruoja vieną ar daugiau rezultatų (duomenų).

EOSC išteklių profilis naudojamas paslaugoms apibūdinti naudojant antrąją pirmiau nurodytą reikšmę, t. y. paslaugą kaip išteklių.

Mokslo produktai. Tai didžiausia EOSC išteklių kategorija, įskaitant publikacijas, pvz., straipsnius, tezes, skaidres, ataskaitas, rezultatus, tyrimų duomenis, taip pat tyrimų programinę įrangą, pvz., programos kodą, skriptus ar kitus produktus, pvz., sukompiliuotą programinę įrangą, taip pat paleidžiamus objektus, pvz., konteinerius ar virtualių mašinų atvaizdus. Kiekvienas mokslo produktas yra pavienis arba glaudžiai integruotas objektas (pvz., suglaudintas failas, kuriame yra programos kodas, dokumentacija ir pan., straipsnis kartu su susijusiais duomenimis, arba „Jupyter Notebook“ skriptas su susijusiais duomenimis). Svarbus aspektas, kad mokslo produktai nėra tiesiogiai įtraukiami į EOSC, bet netiesiogiai susiejami su EOSC per duomenų šaltinius, kurie nurodo į tuos mokslo produktus.

Duomenų šaltiniai. Duomenų šaltiniai yra EOSC paslaugos, kuriose talpinamos mokslo produktų kolekcijos. Jie apima duomenų talpyklas, programinės įrangos talpyklas ir publikacijų talpyklas. Kad atitiktų įtraukimo sąlygas, duomenų šaltiniai turi atitikti bent aštuntą technologinės parengties lygį (sistema užbaigta kurti ir išbandyta). Registruodami duomenų šaltinį EOSC teikėjai turi užpildyti specialią duomenų šaltinių registravimo formą. Tam kad susiję mokslo produktai būtų įtraukti į EOSC, duomenų šaltinis turi palaikyti automatinį metaduomenų „rinkimą“ (angl. harvesting) pagal EOSC mokslo produktų sąveikumo sistemos gaires. Šiuo metu šiose gairėse reikalaujama, kad duomenų šaltiniai atitiktų tam tikrus rinkimo protokolus (OAI-PMH, FTP ar pan.), ir teiktų metaduomenis pagal OpenAIRE publikacijų (3.0, 4.0), duomenų archyvų ar CRIS sistemų standartus. Be to, jei duomenų šaltiniai be mokslo produktų rinkimo palaiko ir kitas paslaugas (pavyzdžiui, tam tikrų disciplinų anotavimo įrankius), šios paslaugos turėtų būti įtrauktos į EOSC kaip atskiri EOSC ištekliai.

Katalogai. Tai kitų grupių ir bendruomenių sukauptos tyrimų paslaugų kolekcijos, pvz., teminiai katalogai ar regioniniai katalogai. Įtraukdami tokius katalogus į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę, katalogų savininkai gali pasinaudoti API, kad įtrauktų tik tam tikras ar visas savo turimas paslaugas tiesiai į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę.

Mokymo ištekliai. Tai ištekliai, kuriuos teikėjas siūlo nuolat arba ilgą laiką įvairiais formatais, ir kurie aiškiai apima, detalizuoja arba įtraukia kokią nors mokymosi veiklą arba mokymosi patirtį. Mokymosi veikla arba patirtis suprantama kaip turinti savybių, kurių pagalba tobulinamos ar įvertinamos asmens žinios, įgūdžiai ar gebėjimai. Mokymo ištekliai gali būti šie objektai:

 • veiklos planai,
 • vertinimai,
 • kursų ar pamokų planai,
 • mokymo programų gairės,
 • internetiniai kursai,
 • tiesioginio mokymosi ištekliai,
 • įrašytos pamokos, kursao ar internetiniai seminarai,
 • pagalbiniai dokumentai,
 • vadovėliai,
 • padalinių planai ar
 • kiti ištekliai.

Kadangi mokymo ištelius turi būti ilgalaikis, jis negali būti koks nors vienkartinis įvykis (nors gali būti renginio įrašas). Mokymo ištekliuose gali būti nurodyta kita pagalbinė medžiaga, sukurti produktai, įrankiai ir pan., kurie patys neatitinka mokymo ištekliaus apibrėžimo.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/understanding-different-types-eosc-resources, https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/how-become-eosc-provider/how-become-eosc-provider-a-general-overview ir https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/what-are-eosc-resources

Kaip registruoti (įtraukti) EOSC paslaugų teikėjus ir paslaugas?*

Įtraukimo į EOSC procesas, kai išteklius įtraukia vienas tiekėjas

Išteklių įtraukimas, t. y. naujo teikėjo registracija ir to teikėjo valdomų išteklių arba duomenų šaltinių registracija, apima šiuos pagrindinius žingsnius:

 1. Naujo EOSC teikėjo įtraukimas. Naujas teikėjas turi užsiregistruoti per paslaugų teikėjų švieslentę, o EOSC portalo įtraukimo komanda (EPOT) peržiūri šią registraciją prieš patvirtindama naują teikėją. Šiuo žingsniu užsitikrinama, kad kiekvienas EOSC teikėjas gebėtų teiktų kokybiškus išteklius, kurių tikisi EOSC.
 2. Naujo EOSC teikėjo pirmo ištekliaus įtraukimas į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę. Naujas teikėjas užregistruoja savo pirmą išteklių, pvz., kokią nors paslaugą, paslaugų teikėjų švieslentėje, o EPOT peržiūri šią registraciją prieš patvirtindama naują išteklių. Taip užtikrinamas pirmojo ištekliaus, kurį teikėjas planuoja įtraukti į EOSC, kokybė ir sąveikumas. Be to, šis procesas padeda užtikrinti ir tai, kad teikėjai ima geriau supransti, ko EOSC reikalauja siekdamas užtikrinti pageidaujamą įtraukiamų išteklių kokybę ir sąveikumą.
 3. Kitų išteklių įtraukimas. Įtraukę savo pirmąjį išteklių, teikėjai jau patys gali toliau registruoti kitus išteklius į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę.
 4. Nuolatinis teikėjų ir išteklių auditas. EPOT nuolat vykdo išteklių, prieinamų per EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę, auditą. Taip užtikrinama ilgalaikė per EOSC prieinamų mokslininkams reikalingų išteklių kokybė ir sąveikumas.

Toliau pateikiama EOSC įtraukimo proceso apibendrinta schema ir detaliau apibūdinamas kiekvienas žingsnis. (Schemos viršutinės dalies žingsnius vykdo teikėjai, o apatinės – EPOT).

1a žingsnis: Teikėjo atstovas užsiregistruoja EOSC portale

Pirmajame žingsyje vyksta teikėjo (atstovo) registracija. Pradėti teikėjo registraciją teikėjo atstovas gali čia. Reikia prisijungti prie EOSC portalo naudojantis turimais prisijungimo duomenimis, sutikti su EOSC portalo privatumo politika ir patvirtinti savo kaip įgalioto EOSC teikėjo atstovo statusą. Įvykdęs šiuos veiksmus teikėjo atstovas pereina prie 1b žingsnio.

1b žingsnis: Teikėjo atstovas į EOSC įtraukia teikėją

Šiame žingsnyje teikėjo atstovas paslaugų teikėjų švieslentėje pildo teikėjo profilio formą. Užpildžius formą vykdoma pirminė įvestos informacijos validacija. Jei ji sėkminga, teikėjo atstovas gali pateikti paraišką EPOT peržiūrai. Pateikus paraišką EPOT nusiunčiama žinutė ir užregistruojamas įtraukimo procesas. EPOT peržiūri registraciją ir papildo visa reikalinga informacija, jei reikia.

1c žingsnis: EPOT įvertina ir patvirtina teikėją

EPOT peržiūri pateiktą teikėjo aprašą ir, jei jis neatitinka minimalių reikalavimų, su teikėju susisiekiama el. paštu nurodant trūkumus ir prašant pataisytą aprašą pateikti iš naujo. Kai reikalavimai tenkinami, teikėjo registracija patvirtinama, o teikėjo atstovui pranešama apie sėkmingą registraciją. Patvirtinus teikėją, jis viešai įtraukiamas į EOSC katalogą ir EOSC rinkos aikštę (nors teikėjo ištekliai dar nebus matomi). Pavyzdžiui, jis gali matyti tam tikrą statistiką apie savo įrašus:

Tada teikėjai gali pradėti naudoti paslaugų teikėjų švieslentę, kurioje gali tvarkyti informaciją apie save ir teikti prašymus įtraukti savo išteklius.

2a žingsnis: Teikėjo atstovas įtraukia išteklius

Gavęs registracijos patvirtinimą, teikėjo atstovas gali įtraukti savo pirmąjų išteklių. Šiuo metu yra dvi galimybės įtraukti išteklius:

 1. Per internetinę paslaugų teikėjų švieslentę.
 2. Per EOSC portalo Aplikacijų programavimo sąsają (API).

Abi šios galimybės paaiškintos žemiau.

Išteklių įtraukimas per internetinę sąsają

Teikėjo atstovas eina į paslaugų teikėjų švieslentę (jei reikia, prisijungia prie EOSC naudojantis turimais prisijungimo duomenimis) ir pasirenka dešinėje pusėje esantį meniu punktą „For Providers -> My Providers“ (Teikėjams -> Mano teikėjai). Tada pasirenka savo registruotą ir patvirtintą EOSC teikėją ir turi dvi galimybes registruoti pirmąjį išteklių:

 1. Per paslaugų teikėjų švieslentę: pasirinkti „More -> Go To Dashboard“ (Daugiau -> Eiti į švieslentę) ir tada kairėje pusėje prie „ACTIONS“ (veiksmai) pasirinkti „Add first Service/Add first Training Resource“ (Pridėti pirmąją paslaugą/Pridėti pirmąjį mokymo išteklių), žr. žemiau.
 2. Tiesiai pasirenkant registruoti pirmąjį išteklių: pasirinkti „Add First Service“ (Pridėti pirmąją paslaugą) ir tada „Add First Service/Add First Training Resource“ (Pridėti pirmąją paslaugą/Pridėti pirmąjį mokymo išteklių), žr. žemiau.

Pasirinkęs ištekliaus, kurį nori įtraukti, rūšį, teikėjas užpildo atitinkamo ištekliaus profilio internetinę registracijos formą. Užpildžius formą vykdoma pirminė įvestos informacijos validacija. Jei ji sėkminga, teikėjo atstovas gali pateikti ištekliaus įtraukimo paraišką EPOT peržiūrai.

Įtraukimo procesas tęsiamas 2b žingsnyje.

Išteklių įtraukimas per API

Teikėjo atstovas taip pat gali pateikti registracijai savo pirmąjį išteklių naudodamas EOSC portalo atvirąjį API, kurio išsamų aprašymą rasite čia. Svarbu, kad pirmojo ištekliaus registraciją per API, kurį įtraukinėja naujai patvirtintas teikėjas, vis tiek peržiūri EPOT, kaip aprašyta 2b žingsnyje. Registracijai per API teikėjo atstovas turi naudoti EOSC portalo AAI ir gauti naują API prieigos raktą (kaip aprašyta šio puslapio pabaigoje). Teikėjo atstovas turi nurodyti ištekliaus, kuris bus įtraukiamas pirmasis, tipą. Toliau reikia atlikti šiuos veiksmus:

 • Teikėjo atstovas parengia ištekliaus aprašą pagal „{resource Type}“ (resurso tipo) profilį, kreipdamasis į „API POST/{resource Type}/validate“ metodą. Tada bus atlikta automatinė validacija, įskaitant:
  • URL laukų galiojimas ir egzistavimas
  • Logotipo URL tiesioginis tipas be jokių peradresavimų
  • Visų el. pašto laukų tinkamas formatavimas
  • Visų telefono laukų atitikimas telefono numerių formatavimo taisyklėms ir ilgiui
  • Privalomų laukų užpildymas
  • Teksto laukų užpildymas numatyto ilgio reikšmėmis
 • Jei automatinė validacija sėkminga, teikėjas gali kreiptis į API POST/{resource Type}“ metodą, kad įtrauktų naują išteklių į katalogą.
 • Kai išteklius sėkmingai paskelbiamas, teikėjo atstovas gauna naujo ištekliaus, pateikto per API, ID, ir jis įtraukiamas į EOSC portalą.

Įtraukimo procesas tęsiamas 2b žingsnyje.

2b žingsnis: EPOT peržiūri naujai įtrauktus išteklius

EPOT peržiūri pateiktų metaduomenų kokybę pagal ištekliaus profilio gaires ir rekomendacijas, taip pat rašybą, tikslumą, sudėtį ir URL tinkamumą. Jei ištekliaus aprašas neatitinka minimalių reikalavimų, teikėjo atstovo gali būti paprašyta imtis kokių nors veiksmų (pvz., pakeisti aprašą ir pateikti iš naujo ar pan.) arba prisijungti prie informacinės/mokymo sesijos, kad būtų išspręstos problemos, kurios neleidžia patvirtinti ištekliaus. Jei reikiami pakeitimai neatliekami, EPOT gali atmesti ištekliaus registravimo paraišką, o teikėjo atstovas gaus pranešimą apie tokį sprendimą. EPOT taip pat gali atlikti nedidelius ištekliaus aprašo pataisymus teikėjo vardu, tačiau tokie pakeitimai turi būti patvirtinti teikėjo atstovo.

Jei naujas išteklius yra katalogas, EPOT susisiekia su katalogo savininko atstovu ir paprašo papildomos informacijos, įskaitant:

 • Patvirtinimo, kad bus laikomasi EOSC katalogo įtraukimo susitarimo
 • Katalogo apimties aprašymo (pvz., jo tematikos, turinio tipų)
 • Taikomų įtraukimo į teikėjo katalogą kriterijų ir validacijos procesų aprašų
 • Numatomos katalogo veiklos pabaigos datos (angl. End-of-catalogue-life)

EPOT taip pat peržiūri įtraukiamo katalogo įrašų metaduomenų kokybę pagal katalogo profilio gaires ir rekomendacijas, kaip ir kitų išteklių, įtraukiant juos į EOSC katalogą.

3 žingsnis: Teikėjo atstovas gali peržiūrėti įtrauktus išteklius ir pridėti kitus

Patvirtinus išteklių aprašus, jie tampa matomi EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje, o teikėjo atstovas gali juos peržiūrėti ir tikrinti naudodamasis paslaugų teikėjo švieslente. Taip pat šioje švieslentėje pateikiama išteklių statistika ir kitos papildomos funkcijos, apimančios aktyvių išteklių sąrašus, patvirtinimo laukiančius išteklių sąrašus, žinutes, taip pat informaciją ir statistiką apie paslaugų užklausas.

Teikėjai raginami pranešti apie paramą EOSC sąveikumo gairėms, įgyvendindami gairių priskyrimo ištekliui procesą. Teikėjo atstovas gali įtraukti kitus išteklius per internetinę švieslentės sąsają arba per API, laikydamasis 2a žingsnyje aprašytų taisyklių.

4a žingsnis: Teikėjo atstovas nuolat atnaujina išteklių ir teikėjo informaciją

Teikėjo atstovas privalo nuolat atnaujinti savo profilį ir išteklių profilius, peržiūrėti juos bent kartą per metus, taip pat gali prašyti pagalbos ir teirautis EPOT apie gerąsias išteklių kuravimo praktikas. Svarbiausia, kad teikėjai laiku atnaujintų teikėjo profilio kontaktinės informacijos skiltis „Contact“ ir „Admins“, išteklių profilio skiltį „Contact“, taip pat URL, naudojamus įvairiems abiejų profilių laukams apibūdinti.

4b žingsnis: EPOT reguliariai tikrina informaciją apie išteklius ir teikėją

EPOT atlieka periodinius išteklių auditus ir dėl šių auditų rezultatų EOSC teikėjų gali būti paprašyta atnaujinti savo profilius per nurodytą laikotarpį. Jei prašomi atnaujinimai nėra atliekami laiku, EOSC teikėjas ir (arba) išteklius gali būti suspenduotas, kol profilis bus atnaujintas.

Jei profilio specifikacija arba įtraukimo kriterijai atnaujinami, EOSC teikėjams kartais gali tekti peržiūrėti savo teikėjų ir išteklių aprašus, kad įsitikintų, jog jie atitinka naują specifikaciją ir (arba) įtraukimo kriterijus, ir papildyti metaduomenis reikiama informacija. Apie visus specifikacijų ar įtraukimo kriterijų pokyčius iš anksto pranešama visiems EOSC teikėjams. Teikėjai privalo atnaujinti savo informaciją per nurodytą laikotarpį; kitu atveju išteklius gali būti suspenduotas.

Suspenduoti teikėjai negali pateikti naujų išteklių, o jų esami ištekliai taip pat suspenduojami. Suspenduoti teikėjai gali redaguoti jau įtrauktų išteklių aprašus, tačiau šie pakeitimai nebus publikuojami. Suspenduotus profilius galima iš naujo aktyvuoti, kai EPOT iš naujo patvirtina teikėją.

Duomenų šaltinių įtraukimas

Duomenų šaltiniai į EOSC įtraukiami panašiai kaip ir teikėjai bei ištekliai. Įtraukimo procesas šiek tiek skiriasi dviem aspektais:

 • Kiekvienas EOSC duomenų šaltinis faktiškai pridedamas (arba nurodomas) dviejose vietose: EOSC paslaugų kataloge ir EOSC mokslo produktų kataloge. Kai naujas duomenų šaltinis įtraukiamas į EOSC paslaugų katalogą, sukuriama nuoroda į esamą duomenų šaltinį EOSC mokslo produktų kataloge, o jei tokio šaltinio dar nėra, jis sukuriamas automatiškai, siekiant užtikrinti duomenų integralumą.
 • Esami arba nauji duomenų šaltiniai EOSC mokslo produktų kataloge gali būti susieti su keliais mokslo produktais, „paimant“ (angl. by harvesting) tuos mokslo produktus iš duomenų šaltinių įrašuose pateiktų nuorodų. Jei teikėjo atstovas suteikia leidimą, tai padaroma automatiškai, jei duomenų šaltinis suderinamas su OAI-PMH rinkimo protokolu (angl. OAI-PMH harvesting protocol).

Naujo duomenų šaltinio įtraukimas paslaugų teikėjų švieslentėje veikia panašiai kaip ir įprastos paslaugos įtraukimas (žr. aukščiau pavaizduotą bendrąją įtraukimo į EOSC schemą).

 • Teikėjų atstovai paslaugų teikėjų švieslentėje mato savo duomenų šaltinius, kurie jau yra įtraukti į EOSC mokslo produktų katalogą.
 • Teikėjų atstovai gali pasirinkti vieną iš tų esamų duomenų šaltinių, kad susietų su jais naujai įtraukiamus išteklius, arba gali sukurti naują duomenų šaltinį EOSC mokslo produktų kataloge.
 • Bet kuriuo atveju, norint užpildyti duomenų šaltinio profilį, reikės pateikti papildomos informacijos apie:
  • Duomenų šaltinio prieigos politiką
  • Duomenų šaltinio turinį (privaloma)
  • Mokslo produktų prieigos politiką
  • Mokslo produktų metaduomenis
 • Tada teikėjo atstovui bus suteikta galimybė automatiškai rinkti (angl. harvest) su naujuoju duomenų šaltiniu susijusius mokslo produktus (jei tai dar nebuvo padaryta anksčiau).

Katalogo įtraukimas

Katalogai į EOSC įtraukiami panašiai kaip ir teikėjai bei ištekliai. Katalogo įtraukimas į EOSC leidžia katalogų tvarkytojams įtraukti įvairius to katalogo įteklius į EOSC, nepaisant to kad tuos išteklius teikia skirtingi tiekėjai. Tai reiškia, kad atskiriems to katalogo teikėjams nebūtina registruotis teikėjais ir patiems įtraukinėti savo išteklius. Jų vardu tai gali daryti katalogo tvarkytojas.

Kaip ir kitų EOSC išteklių atveju, kelių paslaugų teikėjų katalogą turėtų tvarkyti vienas konkretus subjektas (katalogo tvarkytojas), kuris vadovautųsi teikėjų taisyklėmis ir pirmiausiai pats įtrauktų į EOSC save EOSC teikėju. Toliau katalogo tvarkytojas turėtų įtraukti į EOSC savo tvarkomą katalogą (naudojant katalogo profilį). Sėkmingai užbaigus katalogo įtraukimo procedūrą, katalogo tvarkytojui pranešama apie katalogui EOSC priskirtą ID.

Įtraukęs katalogą jo operatorius gali įtraukti į EOSC išteklių katalogą visus arba tik kai kuriuos savo katalogo išteklius. Tą galima padaryti rankiniu būdu (po vieną) per paslaugų teikėjų švieslentę arba naudojant API įtraukimo procedūras. Norėdamas užtikrinti, kad atskiri katalogo ištekliai yra tinkamai identifikuojami kaip pasiekiami iš to katalogo, įtraukdamas atskirus išteklius – rankiniu būdu arba naudojant API – katalogo operatorius turėtų naudoti EOSC suteiktą katalogo ID.

Kadangi paslaugos ar ištekliai gali būti daugiau nei vieno katalogo dalimi, gali atsitikti taip, kad įtraukus visas tam tikro katalogo paslaugas į EOSC, EOSC kataloge ir EOSC rinkos aikštėje atsiras dvigubi (pakartotiniai) išteklių įrašai. Tokiu atveju, jei įmanoma, reiktų susisiekti su EOSC išteklių katalogo komanda per pagalbą, kad būtų surastas geriausias tokios situacijos sprendimo būdas.

Sąveikumo gairių įtraukimas

EOSC Sąveikumo gairių įtraukimas suteikia teikėjams galimybę reklamuoti atitinkamus sąveikumo metodus ir būdus bendroje platformoje ir leisti ištekliams informuoti apie paramą šioms gairėms. Tikimasi, kad tai prisidės prie bendruomenių gerųjų praktikų ir „sąveikumo-pagal-dizainą“ sklaidos, bei paskatins priimti bendruosius standartus ir veiklos metodus, siekiant pagerinti sąveikumą specialiai pasirenkant tokias praktikas. Viešinant bendruomenių naudojamus sąveikumo standartus, teikėjams ir vartotojams bus lengviau suprasti, kaip sąveikauti. Užsiregistravus teikėju, EOSC Sąveikumo gaires galima įtraukti laikantis procedūros, panašios į kitus įtraukimo procesus.

Mokymo ištekliaus įtraukimas

Naujo mokymo ištekliaus įtraukimas per paslaugų teikėjų švieslentę vykdomas panašiai kaip ir kitų paslaugų įtraukimas (žr. aukščiau pateiktą bendrąją įtraukimo schemą). Teikėjo atstovas gali dviem būdais įtraukti mokymo išteklius: a) naudojant interneto sąsają kiekvienam ištekliui atskirai arba b) naudojant EOSC portalo Aplikacijų programavimo sąsają (API). Įtraukiant mokymo išteklių per interneto sąsają, teikėjo atstovas turi prisijungti prie paslaugų teikėjų švieslentės ir kairėje skiltyje „ACTIONS“ (veiksmai) pasirinkti „Add new Training Resource“ (pridėti naują mokymo išteklių). Toliau reikia užpildyti mokymo ištekliaus profilio informacijos laukų formą, kurią sudaro:

 • Bendroji informacija
 • Detalioji informacija ir prieigos sąlygos
 • Mokymosi informacija
 • Geografinė informacija ir prieigos kalbos
 • Informacija apie klasifikavimą
 • Kontaktinė informacija

Įtraukimo proceso pagalba ir grįžtamasis ryšys

Jei įtraukimo procese kyla kokių nors sunkumų, galima susisiekti su EPOT parašant el. laišką adresu onboarding@eosc-portal.eu arba pasinaudojant atsiliepimų skiltimi EOSC paslaugų teikėjų švieslentėje.

* Parengta pagal https://eosc-portal.eu/eosc-providers-hub/how-become-eosc-provider/instructions-onboard-providers-and-resources-eosc

Teikėjo registravimo pavyzdys

Informacija rengiama.

Ištekliaus registravimo pavyzdys

Informacija