Pagrindinės veiklos

Duomenų archyvavimas, valdymas ir kuravimas. Taikydamas tarptautinius standartus DAtA Centras archyvuoja socialinių ir humanitarinių mokslų kiekybinius ir kokybinius duomenis. Archyvavimui naudojamas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA).  Taip pat dirbama su kitais Europos socialinių tyrimų duomenų archyvais vykdant veiklas kartu su Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumo (angl. Consortium of European Social Science Data Archives, CESSDA-ERIC) partneriais.
Projektai: CESSDA-VOICE.

Apklausų laboratorija. Koordinuojant Europos socialinio tyrimo (angl. European Social Survey, ESS-ERIC) bei Tarptautinę socialinio tyrimo programą (angl. Inernational Social Survey Programme, ISSP) vykdoma duomenų gavyba, o jų šių duomenų pagrindu yra atliekami tyrimai bei mokymai. Apklausų laboratorija įsikūrusi KTU SHMMF 210 aud. ir yra aprūpinta naujausia įranga reikalinga apklausų duomenų analizei (Stata, Maxqda ir kt.).

Mokslinių tyrimų infrastruktūros. Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu įgyvendina Europos socialinį tyrimą (angl. European Social Survey, ESS-ERIC), Tarptautinę socialinio tyrimo programą (angl. Inernational Social Survey Programme, ISSP)

Social Media Lab. Laboratorijos veiklos sritis – komunikacijos ir elgsenos socialinėse medijose analizė. Siekiama plėtoti ir skatinti naujausių technologijų pasiekimais paremtus mokslinius tyrimus, o sukurtus inovatyvius sprendimus bei žinias – integruoti į KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto studijų programas. Laboratorija inicijuoja tarpkrypčius projektus, bendradarbiauja su kitais KTU fakultetais, Lietuvos bei užsienio universitetais, valstybinėmis institucijomis, privataus ir viešojo sektoriaus organizacijomis bei vietos bendruomenėmis.

Metodų mokykla. Centras vykdo tarptautinius ir nacionalinius mokymus bei patirties dalinimosi dirbtuves tyrėjams, duomenų naudotojams bei doktorantams. Kuria ir užtikrina atvirą prieigą prie prie mokymų ir mokymosi medžiagos.

Konsultacijos. Centro darbuotojai  konsultuoja socialinių ir humanitarinių mokslų tyrėjus bei doktorantus duomenų analizės, valdymo, parengimo archyvavimui, duomenų radimo ir kitais klausimais.

Apie DAtA centrą

KTU DAtA centras, tai atvira mokslininkų bei praktikų bendruomenė, siekianti įveiklinti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenis XXI a. iššūkių sprendimams.

KTU DAtA centro misija – įgalinti ir įtraukti tyrėjus į „duomenų kultūros“ puoselėjimą, teikiant konsultacijas, mokymus bei duomenų analizės, archyvavimo, valdymo bei kuravimo paslaugas.

Paslaugos

Pagrindinės DAtA centro teikiamos paslaugos:

 • Duomenų archyvavimas ir kuravimas
 • Metodologiniai ir duomenų valdymo mokymai
 • Duomenų valdymo plano rengimo konsultavimas
 • Duomenų analizės konsultacijos
 • Duomenų analizės ir apžvalgų rengimas
 • Tyrimų mentoriavimas

DAtA centras organizuoja užsakomuosius metodologinius mokymus organizacijoms ar besimokančiųjų grupėms. Šie mokymai vykdomi pagal patvirtintas neformalaus ugdymo programas arba individualius užsakymus, pagal bendrą mokymų įkainį: 140 Eur už 1 akad. val. Tiksli kaina priklauso nuo užsakomų mokymų trukmės.

Su organizuojamų mokymų aprašais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

LiDA Misija

Sukurti optimalią infrastruktūrą Lietuvos ir tarptautiniams socialiniams ir humanitariniams tyrimams ir tyrėjams per:

 • Kokybišką prieigą prie Lietuvos ir užsienio empirinių duomenų išteklių
 • Duomenų, metaduomenų ir priemonių antrinei duomenų analizei vystymą
 • Archyvų ir socialinių tyrėjų tinklų, kitų infrastruktūrų  stiprinimą
 • Mokomųjų tyrimų metodologijos programų doktorantams ir mokslininkams, taip pat studentams rengimą
 • Metodologinių ir empirinių studijų publikavimą knygose ir žurnaluose
 • Metodologinių ir pavyzdinių teminių socialinių tyrimų vykdymą

Suvestinė

Vadovėliai ir kita mokymų medžiaga

Knygų serija „Tyrimų metodai“

Zenono Norkaus ir Vaido Morkevičiaus vadovėlis „Kokybinė lyginamoji analizė“ (Kaunas, LiDA, 2011. ISBN: 978-9955-884-44-6).
Vydo Čekanavičiaus ir Gedimino Murausko vadovėlis „Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose“ (Vilnius, VU leidykla, 2014. ISBN 978-609-459-300-0).

Pavyzdiniai metodologiniai mokomieji studijų paketai

Vytautas Janilionis, Vaidas Morkevičius, Rimantas Rauleckas (2008). Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS ir STATA. Kaunas: LiDA.
Vaidas Morkevičius, Audronė Telešienė, Giedrius Žvaliauskas (2008). Kompiuterizuota kokybinių duomenų analizė su NVivo ir Text Analysis Suite. Kaunas: LiDA.
Zenonas Norkus, Vaidas Morkevičius, Ligita Šarkutė (2008). Lyginamieji tyrimai su Tosmana ir fs/QCA. Kaunas: LiDA.
Vydas Čekanavičius (2011). Taikomoji regresinė analizė socialiniuose tyrimuose. Kaunas: LiDA.

Metodinės priemonės

Kompiuterinis pasirengimas duomenų archyvo vartojimui
Tarptautinių apklausų duomenų analizė (anglų kalba)
Apklausų tyrimų problemos: metodologija ir kokybė (anglų kalba)
Informacinis raštingumas duomenų archyvo vartojimui
Statistinė analizė humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimuose
Kokybinė lyginamoji analizė (QCA): principai ir programinės priemonės
Aprašomoji kiekybinių duomenų analizė
Antrinė kiekybinių duomenų analizė
Kiekybinių duomenų internetiniuose archyvuose analizė
Apklausų duomenų analizė
Inferencinė statistika socialiniuose moksluose
Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai
Daugialypės regresinės analizės taikymas socialiniuose tyrimuose
Logistinė regresija socialiniuose tyrimuose
Kokybinė lyginamoji analizė ir neryškiųjų aibių metodas

Mokslo darbai, kuriuose cituojami LiDA duomenys ar medžiaga

Su mokslo darbų sąrašu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

Mokymai

2018 m. buvo surengta 10 metodologinių mokymų, kurių trukmė buvo 118 akad. val.
2019 m. buvo surengta 12 metodologinių mokymų, kurių trukmė buvo 93 akad. val.
2020 m. buvo surengta 18 metodologinių mokymų, kurių trukmė buvo 117 akad. val.
2021 m. buvo surengta 21 metodologinių mokymų, kurių trukmė buvo 163 akad. val.
2022 m. buvo surengta 13 metodologinių mokymų, kurių trukmė buvo 154 akad. val.

2018-2022 m. laikotarpiu mokymuose dalyvavo 1233 dalyviai; išduoti 962 registruoti pažymėjimai.

Su organizuojamų mokymų aprašais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

Naudojimosi studijose statistika

2018-2022 m. laikotarpiu, remiantis Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos duomenimis, iš viso 14 disertacijų, 68 magistro darbai ir 16 bakalauro darbų rėmėsi LiDA duomenimis ar medžiaga.

LiDA duomenų rinkinių naudojimas

Nuo 2008 m. iki 2021 m. LiDA turėjo daugiau nei 3000 unikalių registruotų vartotojų. 2021 m. įdiegus Dataverse programinę įrangą galima fiksuoti iš archyvo atliktų parsisiuntimų, kurių 2021-2022 m. buvo daugiau nei 2400, skaičių.

Suteiktos paslaugos ir konsultacijos mokslo projektams

„Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ (ISSP-LT). Projekto Nr.: SIN-07/2012. 2012-2013 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.
„Tarptautinė socialinio tyrimo programa: pilietiškumo, darbo ir socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje“ (CIWO). Sutarties Nr. MIP082/14. 2014-2016 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.
„Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija“ (ISSP-LT-STR). Sutarties Nr. S-MIP-17-120. 2017-2019 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.
„Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje“ (KLIKS). Sutarties Nr. S-MIP‐17 126/SV3 0511. 2017-2020 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.
„Moderniųjų restauracijų istorinė sociologija: diachroniškai lyginamasis Baltijos valstybių pokomunistinės transformacijos tyrimas“. Sutarties Nr. DOTSUT-31 (09.3.3-LMT-K-712-01-0006)/LSS-250000-54. 2018-2022 m. projektą finansavo ESFA.
„ISSP 2020 „Environment IV“ tyrimo operacionalizacija ir klausimyno rengimas“. Sutarties Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0046. ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas 2019 m. Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712
„Rizikos suvokimo žemėlapiai Lietuvoje: erdvinė ir socio-psichologinė dimensijos“ (RiskSpace). Projekto Nr.: P-MIP-19-365. 2019-2022 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.
„Piliečių mokslas kaip inovatyvi piliečių dalyvavimo forma kuriant gerovės visuomenę“ (CS4Welfare). Projekto Nr.: P-GEV-20-28. 2020-2021 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo taryba, Nacionalinė mokslo programa „Gerovės visuomenė“.
„Lietuvos Seimo politinė darbotvarkė ir jos įrėminimas: 1990-2020 m. Seimo stenogramų analizė“ (PolAFra). Projekto Nr.: P-MIP-20-373. 2020-2022 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.
„Atvirojo mokslo taikymas žinių bendrakūrai“. Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0057. ES struktūrinių fondų projektas, 2020-2022 m. finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712.
„Lietuvos gyventojų aplinkosauginių nuostatų pokyčio ilguoju laikotarpiu analizė“. Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-24-0013. 2021 m. projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712
Parama tvariems instituciniams pokyčiams skatinant piliečių mokslą mokslo ir technologijų srityje (. 2021-2023 m. projektą finansuoja „Horizon 2020“.
„Europos tyrimų pažanga per atvirąjį mokslą“ (EOSC Future). Projekto Nr.: 101017536. 2022-2023 m. projektą finansuoja „Horizon 2020“.
„Klimato krizės socialiniai sprendimai: elgsenos profiliai ir tikslinė komunikacija“ (KLIM-KOM). Projekto Nr.: S-MIP-22-26. 2022-2025 m. projekto finansavimas: Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai.

Įgyvendinti projektai

„Empirinių duomenų ir informacijos humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams kaupimas ir valdymas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“ (sutarties Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-392/BPD-262/F450 BPD-262). 2006-2008 m. projektą finansavo ESF pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento, 2 prioritetą „Žmogiškųjų išteklių plėtra“, 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“.
2008 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos finansavimas LiDA funkcijų vykdymui pagal Mokslo ir studijų sistemos tobulinimo programą (kodas 10.05, sutarties Nr. SUT-442).
„Lietuvos HSM duomenų archyvo (LiDA) plėtra“ (sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001). 2009-2012 m. projektą finansavo ESF pagal pagal Lietuvos 2007-2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-02-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“.
Europos socialinių mokslų duomenų archyvų infrastruktūros stiprinimas ir plėtra (CESSDA-SaW). Sutarties Nr. 674939. 2015-2017 m. projektą finansavo „Horizon 2020“.
„Europos socialinis tyrimas (ESS LT)“. 2017-2022 m. finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 įgyvendinimo priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“.  Projekto sutarties Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-04-0002.
Europos socialinių mokslų duomenų archyvų konsorciumo (CESSDA-ERIC) projektas „CESSDA Žodynų paslaugos ir daugiakalbio turinio palaikymas, 1 etapas“, 2018-2019 m.

Apdovanojimai

Lietuvos sociologų draugijos ir LiDA „Prof. Juozo Leonavičiaus vardo apdovanojimas už indėlį į Lietuvos mokslo duomenynų vystymą“

2021 m. apdovanojimas įteiktas Zenonui Norkui, Aelitai Ambrulevičiūtei, Jurgitai Markevičiūtei, Vaidui Morkevičiui ir Giedriui Žvaliauskui už duomenų rinkinį „Baltijos šalių istorinė statistika“.
2022 m. įteiktas Vladimirui Gaidžiui už duomenų rinkinį „Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras“.

Apie DAtA centrą

KTU DAtA centras, tai atvira mokslininkų bei praktikų bendruomenė, siekianti įveiklinti socialinių ir humanitarinių mokslų duomenis XXI a. iššūkių sprendimams.

KTU DAtA centro misija – įgalinti ir įtraukti tyrėjus į „duomenų kultūros“ puoselėjimą, teikiant konsultacijas, mokymus bei duomenų analizės, archyvavimo, valdymo bei kuravimo paslaugas.